Language Services Banner

Public Request for Language Services

The Water Boards provide interpretation and translation services in any language at no cost to you.

 • Language interpretation services for public meetings, workshops, and individual meetings with staff.
 • Written translation of documents such as meeting flyers, public notices, fact sheets, executive summaries, and more.
 • Support for a language access complaint if a Water Boards program did not provide or denied language services.

To request these services, click on the button below to open the language access form.

Las Juntas del Agua ofrecen al público servicios de interpretación y de traducción en cualquier idioma sin costo alguno.

 • Servicios de interpretación, incluyendo en lengua de señas, para reuniones públicas, talleres, y reuniones individuales con el personal.
 • Traducción escrita de documentos como folletos, avisos públicos, cartillas informativas, resúmenes ejecutivos, y más.
 • Ayuda con quejas cuando un programa de las Juntas del Agua no proporciono o rechazó servicios lingüísticos.

Para solicitar estos servicios, haga clic en el botón abajo para abrir el formulario de servicios lingüísticos.


Libreng ipinagkakaloob sa publiko ng State Water Board ang mga serbisyo sa interpretasyon at pagsasalin sa anumang wika.

 • Mga serbisyo sa interpretasyon sa wika, kabilang ang sign language, para sa mga pampublikong pagpupulong, workshop, at indibidwal na pakikipagpulong sa kawani.
 • Nakasulat na pagsasaling-wika ng mga dokumento tulad ng mga polyeto tungkol sa pagpupulong, mga abiso sa publiko, mga fact sheet, mga buod ng dokumento, at iba pa.
 • Suporta para sa reklamo tungkol sa pag-akses ng wika kung ang isang programa ng Water Boards ay hindi nagbigay o tumangging magbigay ng mga serbisyo sa wika.

Upang humiling ng mga serbisyong ito, i-click ang button sa ibaba upang buksan ang form para sa pag-akses ng wika.


州水务局免费向公众提供任何语种的口译和笔译服务。

 • 为公共会议、研讨会和个人与工作人员的会面提供的口译服务(包括手语翻译)。
 • 会议宣传页、公告、情况说明书、执行摘要等文件的书面翻译。
 • 如果水务局的计划没有提供或者拒绝提供语言服务,则支持提出语言便利相关投诉。

如需申请该等服务,请单击下面的按钮,打开语言便利服务申请表。


수자원 위원회는 대중을 위한 무상 통역 및 번역 서비스를 모든 언어로 지원합니다.

 • 공공 회의, 워크숍 및 직원과 개인 면담을 위한 언어 통역 서비스(수화 포함).
 • 회의 홍보 전단, 공공 통지문, 안내 자료, 핵심 요약 보고서 등을 위한 문서 번역.
 • 수자원 위원회 프로그램이 언어 서비스를 제공하지 않거나 거부한 경우 언어 접근성 이의제기 지원.

서비스를 요청하려면 아래 버튼을 클릭해 언어 접근성 양식을 열어주십시오.


Hội đồng Nước Tiểu bang cung cấp miễn phí cho công chúng các dịch vụ thông dịch và biên dịch bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

 • Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ ký hiệu, cho các cuộc họp công cộng, hội thảo và các cuộc họp cá nhân với nhân viên.
 • Dịch văn bản các tài liệu như tờ rơi cuộc họp, thông báo công khai, tờ thông tin, bản tóm lược nội dung chính, v.v.
 • Hỗ trợ khiếu nại về tiếp cận ngôn ngữ nếu chương trình của Hội đồng Nước không cung cấp hoặc từ chối dịch vụ ngôn ngữ.

Để yêu cầu dịch vụ này, hãy nhấp vào nút bên dưới để mở biểu mẫu tiếp cận ngôn ngữ.


ਰਾਜ ਜਲ ਬੋਰਡ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ।
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਾਇਰ, ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ, ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ।
 • ਜੇਕਰ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  Contact Us

Office of Public Participation
1001 I Street, 13th Floor
Sacramento, CA 95814
Phone: (916) 341-5254
OPP-Contact@waterboards.ca.gov